-->
INSKRIPZIO ORRIA - HOJA DE INSCRIPCION - ARTESANOS
26.EUSKAL DENDA       2022 - Abenduak-Diciembre 7 - 11 Durango
Izena emateko azken eguna abuztuaren 20a izango da - El plazo de inscripción se cierra el 20 de agosto
Parte-hartze arau orokorrak - Descargatu pdf. - Bases generales de participación - Descargar pdf..
Inskripzio orria ondo irakurtzeko eta lasai betetzeko eskatzen dizuegu.
Orri honetan biltzen diren datuak erakusleen katalogoan agertuko direnak izango dira eta.

Le aconsejamos que lea detenidamente la solicitud de inscripción, y rellénela con calma.
Los datos que nos aporte en esta hoja, serán los que aparecerán en el catalogo de expositores.
Stand-aren Izena / Nombre para el Stand
I.F.Z. edo N.A.N. / N.I.F. o D.N.I
Izena / Nombre
Herria / Localidad
Abizenak / apellidos
Herrialdea / Provincia
Helbidea / Direccion
Zbk. / Nº Sol./ Piso
C.Postal
P-elektronikoa / e-mail
Tfnoa / Tel.
Web Gunea / Pagina Web
Faxa / Fax.
Jarduera hartzen/ Actividad a la que se dedica
Mugikorra / Movil
¿Stand-ean zu zeu izango al zara? / ¿Atenderas el stand personalmente?
Artisauen erregistroan ZK / Nº registro artesano
Zure lanbidearen erakustaldia egingo duzu standean ? / ¿Haras demostración de tu oficio en el stand?
Automobilaren matriKula/Matricula del Vehiculo
Erabiltzen duzu industrialki elaboratutako elementuren bat? Zein? / ¿Utilizas algún elemento elaborado industrialmente ? ¿Cual?
Kontu korronte Zk. / Nº Cuenta Corriente con IBAN
Foku gehiago behar badituzu, marka ezazu ondoen datorkizun aukera / Si necesitas focos adicionales, selecciona la opción que más te convenga.

Zeure fokuak jarri nahi badituzu, inprimakia bete eta bidali behar diguzu. / En el caso de que decidas poner los tuyos propios tendrás que mandarnos relleno el siguiente impreso. Inprimakia deskargatu / Descargar impreso
Neure fokuak jarriko ditut / Voy a colocar mis propios focos adicionales 
Antolatzaileei foku gehiago jartzeko eskatzen diot. / Voy a contratar focos adicionales a la organización

Deskriba ezazu zure piezen elaborazio-prozesua / Describe el proceso de elaboración de tus piezas
Oharrak/ Notas:
Aukeratu stand aplikatzeko nahi baduzu - Elija el stand que desee solicitar.

   
Bizkaia
Resto Euskal herria
Batuketa-Suma
Stand-aren neurriak / Dimensiones de Stand. 2x2 mt. 4m2
180 €
250 €
Stand-aren neurriak / Dimensiones de Stand. 3x2 mt. 6m2
270 €
375 €
Stand-aren neurriak / Dimensiones de Stand.
4x2 mt. 8m2
360 €
500 €
Argi gehigarriak./ focos adicionales Unidad
30€ x focos =
GUZTIRA / TOTAL


Gogora ezazu azokan parte hartzeko formularioa ondo beteta bidaltzeaz gain, ondorengo dokumentuak bidali behar dizkiguzula ohiko posta elektronikoz
Recuerda que además de enviar el formulario relleno correctamente para solicitar la feria, debes enviarnos por e-mail, los siguientes documentos:
 • Probintziako Erregistro-errolda edo artisau txartela/Certificado actualizado del Registro de Artesanos ó carné de artesano.
 • Osasun erregistroa (kosmetika gremioarentzat) /Certificado del Registro de Sanidad (para el gremio de cosmética)
 • Autonomoetako azken 3 ordainagirien fotokopia / Fotocopia de los 3 últimos recibos de autónomos
 • EJZn alta emanda egotearen ziurtagiri eguneratua, artisautzari buruzko epigrafe batean. / Certificado actualizado de estar de alta en el IAE, en un epígrafe relativo a la artesanía.
 • Kompromiso eskutitza sinatuta/Carta de compromiso firmada. descargatu pdf
 • Pribatutasun eskutitza sinatuta/Carta de privacidad firmada. descargatu pdf
 • Poliza eta erantzukizun zibileko aseguruaren azken ordainagiria./ Póliza y último recibo del pago del seguro de responsabilidad civil.
 • Kurrikulum profesional labur bat. / Breve curriculum profesional
 • Aurkeztu beharreko produktuen zerrenda, prezioak. / Listado de productos a presentar con una relación de precios
 • Erabilitako teknikak eta lehengaiak. /Técnicas y materiales utilizados.
 • Katalogorako mozkinen 5 argazkiak -lau saltzen diren objetuenak eta bestea stand- arenak- (formatu digitalean) / 5 fotografías de producto para el catalogo , -una del stand montado con los productos que pretende exponer o vender en la feria- (en formato digital - a 300 pixel/pulgada)
-ARBASO- 306 Posta kutxa 48200 Durango (Bizkaia)   Tel. : 946 218 196  e-mail: artisautza@arbaso.com   www.euskaldenda.info  /  euskaldenda.blogspot.com 
O!