INSKRIPZIO ORRIA - HOJA DE INSCRIPCION

Alfaroko azoka - Feria de Alfaro 12-05-2024
        Inskripzio orria ondo irakurtzeko eta lasai betetzeko eskatzen dizuegu.
        Le aconsejamos que lea detenidamente la solicitud de inscripción, y rellénela con calma.

Stand-aren Izena / Nombre para el Stand
I.F.Z. edo N.A.N. / N.I.F. o D.N.I
Jarduera hartzen/ Actividad a la que se dedica

Artisauen erregistroan ZK / Nº registro artesano

Izena / Nombre
Kontu korronte Zk. / Nº Cuenta Corriente con IBAN
Abizenak / apellidos
Herria / Localidad
Helbidea / Direccion
Zbk. / Nº Sol./ Piso
Posta kutxa / C.Postal
¿Stand-ean zu zeu izango al zara? / ¿Atenderas el stand personalmente?
Herrialdea / Provincia
Zure lanbidearen erakustaldia egingo duzu standean ? / ¿Haras demostración de tu oficio en el stand?
Tfnoa / Tel.
Erabiltzen duzu industrialki elaboratutako elementuren bat? Zein? / ¿Utilizas algún elemento elaborado industrialmente ? ¿Cual?
Mugikorra / Movil
Web Gunea / Página Web
P-elektronikoa / e-mail
Lurralde historikoan artisauen erroldan alta emanda ahal zaude?
¿Esta dad@ de alta en el Censo de Artesanos de su Territorio Historico?
SI 
NO
Eramango duzun karparen tamaina eta kolorea /Tamaño y color de la carpa que llevarás
Descripción de sus productos/ Descripción de sus productos
Aukeratu zerbitzuak eskatu nahi baduzu. .
Selecciona el servicio que desea solicitar.

Stand
Taller infantil
Demostración especial

Gogora ezazu azokan parte hartzeko formularioa ondo beteta bidaltzeaz gain, ondorengo dokumentuak bidali behar dizkiguzula posta elektronikoz (artisautza@arbaso.com)
Recuerda que además de enviar el formulario relleno correctamente para solicitar la feria, debes enviarnos por correo electronico (artisautza@arbaso.com), los siguientes documentos:
 • Mozkinen 4 argazkiak/4 Fotografías del producto
 • Dagokion eskualdeko eskulangile-erroldan izena emanda egotearen egiaztagiri eguneratua erantsi beharko zaio eskabide-orriari edo artisau txartela. /Certificado actualizado de estar inscrita-to en el Registro de Artesanas-nos de la provincia a la que se pertenezca o carné de artesano..
 • Produktu kosmetikoak fabrikatzeko eta/edo inportatzeko jardueren erantzukizunpeko adierazpena (kosmetika gremioarentzat) /Declaración responsable de actividades de fabricación y/o importación de productos cosméticas (para el gremio de cosmética)
 • EJZn alta emanda egotearen ziurtagiri eguneratua, artisautzari buruzko epigrafe batean. / Certificado actualizado de estar de alta en el IAE, en un epígrafe relativo a la artesanía.
 • Poliza eta erantzukizun zibileko aseguruaren azken ordainagiria.. / Póliza y último recibo del pago del seguro de Responsabilidad Civil
 • Autonomoetako azken 3 ordainagirien fotokopia / Fotocopia de los 3 últimos recibos de autónomos
Irakurri dut eta onartzen dut pribatasun politika / He leido y acepto la política de privacidad       
Parte-hartze arau orokorrak./ Bases generales de participación.
 • Azokaren ordutegia honakoa da: 11:00 a 14:00 eta 17:00 a 20:00/ El horario de la Feria al público es de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
 • Ez dago standik, artisau bakoitzak bere karpa ekarri beharko du, ahal dela zuria / No hay stands, cada artesano tendra que llevar su carpa, preferiblemente blanca.
 • Azoka bitartean, lanbidearen erakustaldia egin behar da dieta kobratu ahal izateko. / Hay que hacer demostración de oficio durante la feria para cobrar la dieta.
 • Birsalmenta debekatuta dago, artisautzako produktuak izan zein ez. / Queda prohibido la reventa de productos, ya sean artesanos o no.
 • Haurrentzako tailerren eta erakustaldi berezien proposamenak onartzen ditugu, udaletxera eramateko / Aceptamos propuestas de talleres infantiles y demostraciones especiales para trasladárselas al Ayuntamiento.
 • Umeentzako tailer edota erakustaldi berezi ordainduak egiten dituztenek faktura edo erreziboa aurkeztu beharko dute kobratu ahal izateko. Azokan bertan eman diezaiekezue antolatzaileei. Faktura aurkezten ez bada, ez da ordainduko. / Os comunicamos que todo el/la que realice talleres infantiles o demostraciones remuneradas deberá enviar una factura o recibí por el importe del mismo para poder cobrar dicho taller. La factura o recibí podrá entregarse a la organización el día de la feria. Sin la correspondiente factura no se abonará el taller.
 • Halaber, erakusketarioi gogorarazten dizuegu merkataritzaren legeak salgai dauden produktu guztiei prezioak begi-bistan jartzera behartzen duela. Salbuetsita daude bitxigileak eta larruginak eta bai 600 eurotik gorako prezioa duten produktuak ere / También recordamos a todos los expositores que la ley de comercio exige poner los precios a todos los productos que estén a la venta, salvo a los joyeros y peleteros y a productos con precios superiores a 600 €.
-ARBASO- 306 Posta kutxa 48200 Durango (Bizkaia)   Tel. : 656 725 538  e-mail: artisautza@arbaso.com    www.arbaso.com    arbaso-hemeroteka.blogspot.com
O!