INSKRIPZIO ORRIA - HOJA DE INSCRIPCION

San Blas azoka - Feria de San Blas (Abadiño) 3 de febrero
Izena emateko azken eguna urtarrilaren 19a izango da - El plazo de inscripción se cierra el 19 de enero
Inskripzio orria ondo irakurtzeko eta lasai betetzeko eskatzen dizuegu - Le aconsejamos que lea detenidamente la solicitud de inscripción, y rellénela con calma.
Jarduera hartzen/ Actividad a la que se dedica
I.F.Z. edo N.A.N. / N.I.F. o D.N.I
Izena / Nombre

Artisauen erregistroan ZK / Nº registro artesano

Abizenak / apellidos
Herria / Localidad
Helbidea / Direccion
Zbk. / Nº Sol./ Piso
Posta kutxa / C.Postal
¿Stand-ean zu zeu izango al zara? / ¿Atenderas el stand personalmente?
Herrialdea / Provincia
Zure lanbidearen erakustaldia egingo duzu standean ? / ¿Haras demostración de tu oficio en el stand?
Tfnoa / Tel.
Erabiltzen duzu industrialki elaboratutako elementuren bat? Zein? / ¿Utilizas algún elemento elaborado industrialmente ? ¿Cual?
Mugikorra / Movil
Web Gunea / Pagina Web
P-elektronikoa / e-mail
Lurralde historikoan artisauen erroldan alta emanda ahal zaude?
¿Esta dad@ de alta en el Censo de Artesanos de su Territorio Historico?
SI 
NO
Stand-aren Izena / Nombre para el Stand
Deskriba ezazu zure piezen elaborazio-prozesua / Describe el proceso de elaboración de tus piezas
Gogora ezazu azokan parte hartzeko formularioa ondo beteta bidaltzeaz gain, ondorengo dokumentuak bidali behar dizkiguzula posta elektronikoz (artisautza@arbaso.com)
Recuerda que además de enviar el formulario relleno correctamente para solicitar la feria, debes enviarnos por correo electronico (artisautza@arbaso.com), los siguientes documentos:
  • Mozkinen 4 argazkiak/4 Fotografías del producto
  • Probintziako Erregistro-errolda edo artisau txartela/Certificado actualizado del Registro de Artesanos ó carné de artesano (si posee).
  • Erantzukizun zibileko asegurua. / Seguro de responsabilidad civil.
Irakurri dut eta onartzen dut pribatasun politika / He leido y acepto la política de privacidad        
Parte-hartze arau orokorrak./ Bases generales de participación.
  • Azokaren ordutegia honakoa da: 09:30 a 15:00 / El horario de la Feria al público es de 09:30 a 15:00 .
  • Azoka honek dietarik ez daukala gogoratzen dizuegu / Os recordamos también que esta feria no tiene dieta.
  • Halaber, erakusketarioi gogorarazten dizuegu merkataritzaren legeak salgai dauden produktu guztiei prezioak begi-bistan jartzera behartzen duela. Salbuetsita daude bitxigileak eta larruginak eta bai 600 eurotik gorako prezioa duten produktuak ere /Recordamos a todos los expositores que la ley de comercio exige poner los precios a todos los productos que estén a la venta, salvo a los joyeros y peleteros y a productos con precios superiores a 600 €.
  • Birsalmenta debekatuta dago, artisautzako produktuak izan zein ez.  / Queda prohibido la reventa de productos, ya sean artesanos o no.
  • Gogorarazten dizuegu azoka honetako esparrura goiz sartu behar dela, komenigarria da 8:00ak eta 8:30ak bitartean sartzea. Baliteke, ordu horretatik aurrera, azokako esparruan ibilgailurik sartzen ez uztea, edo ilara luzeen ondorioz, oso berandu iristea. / Os recordamos igualmente que esta feria requiere de que se acceda al recinto ferial con bastante antelación, es aconsejable entrar entre las 8:00 y 8:30 horas, a partir de esa hora, puede que no se permita el acceso de vehículos al recinto ferial, o que las colas de vehículos retrasen y dificulten mucho la hora de llegada.
  • Standak BBKrenak dira / Los stands son los de la BBK .
-ARBASO- 306 Posta kutxa 48200 Durango (Bizkaia)   Tel. : 656 725 538  e-mail: artisautza@arbaso.com    www.arbaso.com    arbaso-hemeroteka.blogspot.com
O!