INSKRIPZIO ORRIA
HOJA DE INSCRIPCION
     

ArtisauJazz Azoka - Vitoria-Gasteiz 17 -07-2021
Izena emateko azken eguna ekainaren 16a izango da - El plazo de inscripción se cierra el 16 de junio
Orokorreko oinarriak: Deskargatu pdf - Bases generales - Descargar pdf
        Inskripzio orria ondo irakurtzeko eta lasai betetzeko eskatzen dizuegu.
        Le aconsejamos que lea detenidamente la solicitud de inscripción, y rellénela con calma.

Stand-aren Izena / Nombre para el Stand
I.F.Z. edo N.A.N. / N.I.F. o D.N.I
Jarduera hartzen/ Actividad a la que se dedica

Artisauen erregistroan ZK / Nº registro artesano

Izena / Nombre
Kontu korronte Zk. / Nº Cuenta Corriente con IBAN
Abizenak / apellidos
Herria / Localidad
Helbidea / Direccion
Zbk. / Nº Sol./ Piso
Posta kutxa / C.Postal
¿Stand-ean zu zeu izango al zara? / ¿Atenderas el stand personalmente?
Herrialdea / Provincia
Zure lanbidearen erakustaldia egingo duzu standean ? / ¿Haras demostración de tu oficio en el stand?
Tfnoa / Tel.
Erabiltzen duzu industrialki elaboratutako elementuren bat? Zein? / ¿Utilizas algún elemento elaborado industrialmente ? ¿Cual?
Mugikorra / Movil
Web Gunea / Pagina Web
P-elektronikoa / e-mail
Automobilaren matriKula/Matricula del Vehiculo
Descripción de sus productos / Descripción de sus productos

Prezio / Precio
 Stand para Artesanos-as socios-as de Arbaso
30 €
 Stand para el resto de artesanos-as
60 €

Gogora ezazu azokan parte hartzeko formularioa ondo beteta bidaltzeaz gain, ondorengo dokumentuak bidali behar dizkiguzula posta elektronikoz (artisautza@arbaso.com)
Recuerda que además de enviar el formulario relleno correctamente para solicitar la feria, debes enviarnos por correo electronico (artisautza@arbaso.com), los siguientes documentos:
  • Mozkinen 4 argazkiak/4 Fotografías del producto
  • Probintziako Erregistro-errolda edo artisau txartela/Certificado actualizado del Registro de Artesanos ó carné de artesano.
  • Osasun erregistroa (kosmetika gremioarentzat) / Certificado del Registro de Sanidad (Para el gremio de cosmética)
  • EJZn alta emanda egotearen ziurtagiri eguneratua, artisautzari buruzko epigrafe batean. / Certificado actualizado de estar de alta en el IAE, en un epígrafe relativo a la artesanía.
  • Azoka hau Vitaleko standekin egiten da, 10: 00etik 20: 30era / Esta feria se realiza con los stands de la Vital, en horario de 10:00 a 20:30.
  • Poliza eta erantzukizun zibileko aseguruaren azken ordainagiria.. / Póliza y último recibo del pago del seguro de Responsabilidad Civil
  • Autonomoetako azken 3 ordainagirien fotokopia / Fotocopia de los 3 últimos recibos de autónomos
  • Standaren dekorazio tematikoaren zirriborroa. Gaia jazz festibal/ Borrador, boceto o explicación de decoración temática del stand sobre el festival de jazz.
Irakurri dut eta onartzen dut pribatasun politika / He leido y acepto la política de privacidad        
-ARBASO- 306 Posta kutxa 48200 Durango (Bizkaia)   Tel. : 946 218 196 / 656 725 538   e-mail: artisautza@arbaso.com    www.arbaso.com    arbaso-hemeroteka.blogspot.com
O!