INSKRIPZIO ORRIA - HOJA DE INSCRIPCION

Iurretako azoka - Feria de Iurreta 03-10-2021

Izena emateko azken eguna irailaren 18a izango da - El plazo de inscripción se cierra el 18 de septiembre
        Inskripzio orria ondo irakurtzeko eta lasai betetzeko eskatzen dizuegu.
        Le aconsejamos que lea detenidamente la solicitud de inscripción, y rellénela con calma.

Stand-aren Izena / Nombre para el Stand
I.F.Z. edo N.A.N. / N.I.F. o D.N.I
Jarduera hartzen/ Actividad a la que se dedica

Artisauen erregistroan ZK / Nº registro artesano

Izena / Nombre
Kontu korronte Zk. / Nº Cuenta Corriente con IBAN
Abizenak / apellidos
Herria / Localidad
Helbidea / Direccion
Zbk. / Nº Sol./ Piso
Posta kutxa / C.Postal
¿Stand-ean zu zeu izango al zara? / ¿Atenderas el stand personalmente?
Herrialdea / Provincia
Zure lanbidearen erakustaldia egingo duzu standean ? / ¿Haras demostración de tu oficio en el stand?
Tfnoa / Tel.
Erabiltzen duzu industrialki elaboratutako elementuren bat? Zein? / ¿Utilizas algún elemento elaborado industrialmente ? ¿Cual?
Mugikorra / Movil
Web Gunea / Pagina Web
P-elektronikoa / e-mail
Lurralde historikoan artisauen erroldan alta emanda ahal zaude?
¿Esta dad@ de alta en el Censo de Artesanos de su Territorio Historico?
SI 
NO

Descripción de sus productos/ Descripción de sus productos
Gogora ezazu azokan parte hartzeko formularioa ondo beteta bidaltzeaz gain, ondorengo dokumentuak bidali behar dizkiguzula posta elektronikoz (artisautza@arbaso.com)
Recuerda que además de enviar el formulario relleno correctamente para solicitar la feria, debes enviarnos por correo electronico (artisautza@arbaso.com), los siguientes documentos:
  • Mozkinen 4 argazkiak/4 Fotografías del producto
  • Probintziako Erregistro-errolda edo artisau txartela/Certificado actualizado del Registro de Artesanos ó carné de artesano (si posee).
  • EJZn alta emanda egotearen ziurtagiri eguneratua, artisautzari buruzko epigrafe batean. / Certificado actualizado de estar de alta en el IAE, en un epígrafe relativo a la artesanía.
  • Poliza eta erantzukizun zibileko aseguruaren azken ordainagiria.. / Póliza y último recibo del pago del seguro de Responsabilidad Civil
Irakurri dut eta onartzen dut pribatasun politika / He leido y acepto la política de privacidad       
Parte-hartze arau orokorrak./ Bases generales de participación.
  • Azokaren ordutegia honakoa da: 10:00 a 14:30 / El horario de la Feria al público es de 10:00 a 14:30.
  • Azoka bitartean, lanbidearen erakustaldia egin behar da. / Hay que hacer demostración de oficio durante la feria.
  • Halaber, erakusketarioi gogorarazten dizuegu merkataritzaren legeak salgai dauden produktu guztiei prezioak begi-bistan jartzera behartzen duela. Salbuetsita daude bitxigileak eta larruginak eta bai 600 eurotik gorako prezioa duten produktuak ere /Recordamos a todos los expositores que la ley de comercio exige poner los precios a todos los productos que estén a la venta, salvo a los joyeros y peleteros y a productos con precios superiores a 600 €.
  • Birsalmenta debekatuta dago, artisautzako produktuak izan zein ez.  / Queda prohibido la reventa de productos, ya sean artesanos o no.
-ARBASO- 306 Posta kutxa 48200 Durango (Bizkaia)   Tel. : 946 218 196   e-mail: artisautza@arbaso.com    www.arbaso.com    arbaso-hemeroteka.blogspot.com
O!